• visselblåsare
  • 11 mars 2021

Ny visselblåsarlag


Den 1 december i år föreslås att en helt ny visselblåsarlag, som bygger på ett EU-direktiv från oktober 2019 (Visselblåsardirektivet), ska träda ikraft. Den nya förslagna visselblåsarlagen gör Sverige till ett av de första EU-medlemsländerna som antar EU:s direktiv om visselblåsarskydd. Den föreslagna lagen skulle bl. a. innebära att en person som rapporterar en händelse inte ska, annat än i undantagsfall, kunna göras ansvarig för en överträdelse av tystnadsplikt, exempelvis en överträdelse av en sekretessklausul i ett avtal eller en tystnadsplikt som följer av offentlighets- och sekretesslagen. Vidare ska den rapporterande personen ha rätt till skadestånd för den förlust och kränkning som repressalien innebär. En arbetsgivare som bryter mot repressalieförbudet eller som har hindrat eller försökt hindra rapportering av missförhållanden ska bli skyldig att betala skadestånd. Den nya lagen kommer innebära skärpt skydd för visselblåsare i privat och offentlig verksamhet (med + 50 anställda) och ställer krav på implementering av ett säkert och anonymt rapporteringssystem. Läs gärna bifogat dokument med mer information samt kontakta oss om ni behöver vägledning.PM ny visselblåsarlag

Lina Bergkvist
Lina Bergkvist
Advokat/Partner
Viktoria Jeppsson
Viktoria Jeppsson
Biträdande jurist