lag
  • LAW
  • 16 december 2022

Tvister kring olika garantiåtaganden

I dom meddelad av Varbergs tingsrätt den 12 december 2022, konstaterade tingsrätten bl. a. att ett ej signerat borgensåtagande med viss angiven giltighetstid var avtalad mellan parterna samt att giltighetstiden ska tolkas utifrån när den bakomliggande avtalsförpliktelsen mellan gäldenären och borgenären ska genomföras. Zellbergs företrädde framgångsrikt käranden och tingsrätten utdömde det yrkade beloppet i sin helhet jämte rättegångskostnader. Domen har ännu inte vunnit laga kraft. Vi ser en stark trend avseende utökad omfattning av tvister om giltighet avseende borgensåtaganden, moderbolagsgarantier och betalningsutfästelser både i allmän domstol och i skiljeförfaranden, både som ombud och som skiljedomare.