• EU
  • 19 november 2021

Mark- och miljööverdomstolen undanröjer bygglov på grund av domvilla

Den 19 november 2021 meddelade Mark- och Miljööverdomstolen beslut i mål P12536-20 om undanröjande av Miljö- och byggnadsnämndens beslut om bygglov då det förekommit fel i nämndens handläggning av bygglovsärendet. Zellberg företrädde klaganden som vann målet. Beslutet har dock inte vunnit laga kraft.