lagbok
  • LAW
  • 15 mars 2023

Kan indirekt bevisning i tvistemål vid en samlad bedömning nå upp till kravet "styrkt"

Den 14 februari avkunnade HD två domar i brottmål där indirekt bevisning, s.k. indicier, vid en samlad bedömning ansågs nå upp till beviskravet "ställt utom rimligt tvivel". Enligt vår bedömning har dessa prejudikat inverkan på bevisprövningen i tvistemål i enlighet med 35 kap 1 § rättegångsbalken. Läs vår artikel om ämnet, Beviskrav