• LAW
  • 01 juni 2023

Kan den nya konsumentköplagen gynna miljön?

Det har nu passerat ett år sedan den nya konsumentköplagen[1] (”KKL”) trädde i kraft. Den är tillämplig på avtal som ingåtts efter den 1 maj 2022 vilket betyder att inom det närmsta året bör praxis börja utvecklas. Den reviderade lagen är mer gynnsam för konsumenter och mer skärpande för näringsidkare[2]. I denna artikel reflekterar vi kring försäljning av varor med avvikelser som normalt sett anses vara felaktiga och vilken eventuell effekt den nya regleringen kan ha på miljön.

Inte helt överraskande kan det råda delade meningar mellan konsument och näringsidkare om det föreligger fel i vara mot bakgrund av avtal eller vad som normalt kan förväntas av en vara. Man kan dela upp felen i subjektiva och objektiva fel, vilka regleras i varsin paragraf i konsumentköplagen, 4 kap. 1 § respektive 2 § KKL. Med subjektivt fel avses att varan avviker från vad som är avtalat mellan parterna och med objektivt fel menas att varan avviker i egenskaper som konsumenten kan förvänta sig av varor av samma slag. Av 4 kap. 6 § KKL framgår att parterna kan avtala om lägre krav på varan än vad som framgår av 4 kap. 2 § KKL, dvs., en avvikelse från de objektiva egenskaperna. Ett avtal enligt 4 kap 6 § KKL benämns även som negativ egenskapsöverenskommelse. Att parterna har en flexibel avtalsfrihet enligt nya KKL får ses som positivt vilket bland annat även torde gynna miljön. Varor som trots att de inte uppfyller samtliga objektiva egenskaper kan säljas ändå vilket bidrar till att förlänga deras livstid. Beroende på vilken typ av vara köpet avser kan man eventuellt återbruka material samt använda begränsade funktioner och därmed undvika svinn.

Av 4 kap. 6 § KKL framgår att det föreligger två krav för att en negativ egenskapsöverenskommelse ska godtas. För det första ska näringsidkaren informera konsumenten om avvikelsen och för det andra ska konsumenten uttryckligen och separat godkänna avvikelsen. Utöver dessa två krav ligger bevisbördan avseende att en negativ egenskapsöverenskommelse har ingåtts på näringsidkaren. Det framgår även att generella skrivningar som ”befintligt skick” inte får genomslag i en negativ egenskapsöverenskommelse.

Vilka krav ställer 4 kap. 6 § KKL på näringsidkarens information? Näringsidkaren ska informera om den specifika avvikelsen vid köpet och om det avser flera avvikelser ska varje separat avvikelse lyftas fram. Det anses inte tillräckligt att information framgår i samband med andra upplysningar utan ska särskilt framföras. Det kan här konstateras, enligt vår uppfattning, att det stadgas långtgående krav på näringsidkaren samt att lagstiftaren har värnat om transparens gällande varans egenskaper. 

Hur godkänner konsumenten uttryckligen och separat avvikelsen enligt 4 kap. 6 § KKL§? Det behöver inte godkännas skriftligen utan är tillräckligt muntligen, även om det ur ett bevismässigt perspektiv torde vara att föredra ett skriftligt godkännande. Med uttryckligen och separat menas en aktiv och otvetydig handling från konsumenten. Godkännandet kan utgöra en del av ett köpeavtal mellan parterna, med det viktiga förtydligandet, att godkännandet av avvikelsen är skilt från övriga avtalsvillkor. Det krävs en aktiv handling från konsumenten i den bemärkelsen att avvikelsen inte får vara en förväg ikryssad ruta i ett köpeavtal. Godkännandet av avvikelsen måste ske senast vid avtalsingående.

Reflektioner och funderingar

Avtalsfriheten som parterna åtnjuter är positiv. Det finns emellertid risker att näringsidkare är försiktiga vid användningen av 4 kap 6 § KKL eftersom den troligen kan uppfattas som komplicerad för en lekman. Det bör inte vara svårt att använda sig av lagstiftningen och den metod som kommer till uttryck genom 4 kap 6 § KKL vid större köp där skriftliga avtal och sedvänja används. Detta upplägg är dock lite för avancerat vid mindre affärer.

Gällande 4 kap 6 § KKL:s inverkan på miljön har följande potentiella positiva effekt identifierats. Om man möjliggör försäljning av varor med avvikelser på ett lättillgängligt sätt kan näringsidkare sälja varor som har mindre avvikelser och undvika s.k. svinn alternativt öka utrymmet för återbruk. Det åligger, enligt vår uppfattning, inte okomplicerade krav på näringsidkaren i den nya lagen. De högt ställda kraven vid avvikelser riskerar enligt vår uppfattning att urholka de potentiella positiva effekterna som vi identifierat som gynnade för miljön och hållbarheten. Det som däremot är tydligt med lagrummet är att transparens ansetts viktigt genomgående vilket torde minska risken för missförstånd och framtida tvister. 

 

 

 

[1] Konsumentköplag (SFS 2022:260)

[2] Se exempelvis Harding Rebecka, Ersson Anna, Skärpta konsumentregler, Ny juridik 2:22 s 31.