• LAW
  • 22 december 2023

Mark- och miljööverdomstolen undanröjer bygglov

Den 19 december 2023 meddelade Mark- och miljööverdomstolen dom i mål P 4305-23 om undanröjande av beslut om beviljat bygglov för tillbyggnader på en fastighet som placerats 1,14 respektive 1,18 meter från tomtgräns mot granne. I domen konstaterar Mark- och miljööverdomstolen att den i målet aktuella detaljplanen inte innehåller bestämmelse som reglerar en byggnads placering i förhållande till tomtgräns varför 39 § byggnadsstadgan ska tillämpas. Eftersom de aktuella tillbyggnaderna är placerade närmare tomtgränsen än 4,5 meter uppfylls inte avståndskravet i 39 § byggnadsstadgans andra stycke. Frågan om det föreligger särskilda skäl att frångå avståndskravet ansåg Mark- och miljödomstolen skulle prövas av miljö- och byggnadsnämnden som första instans. Målet återförvisades således till miljö- och byggnadsnämnden för fortsatt handläggning. Zellberg företrädde klaganden som vann målet.