viktoria
  • EU | LAW
  • 02 maj 2022

Beslut från Högsta domstolen får internationell betydelse vid verkställighet av statlig egendom.

Högsta domstolen meddelade den 18 november 2021 ett beslut innebärande att det ej föreligger statsimmunitet för fonder som förvaltas under centralbanken i Sverige. Domen får stor betydelse avseende egendom som kan ianspråktas av Kronofogdemyndigheten vid verkställighet av domar i Sverige vilket har väckt uppmärksamhet även internationellt. Högsta domstolen hänvisade till internationell sedvanerätt i skälen till beslutet. Läs sammanfattning av beslutet, Statsimmunitet